Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Nguoi_me_cua_toi_onlineaudioconvertercom.mp3 Despacito__Luis_Fonsi_Daddy_Yankee.mp3 SakuraIkimonoGakari39038.mp3 4.jpg 5.jpg Picture5.jpg Picture4.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Clip_tro_choi_2.flv Clip_tro_choi_2.flv 20170325_074335.jpg 20170325_084328.jpg 20170325_080047.jpg DSC_0300.JPG 20161221_150845.jpg DSC_0200.JPG

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Quảng Bình.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi HSG môn Tiếng Anh

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Trung Kiên
  Ngày gửi: 14h:53' 21-11-2018
  Dung lượng: 234.5 KB
  Số lượt tải: 61
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – THCS
  Môn thi: Tiếng Anh
  Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề )
  ĐỀ SỐ 10
  Question I : Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other words in each group. (5 pts)
  1. A. both B. month C. son D. none
  2. A. kitchen B. children C. teacher D. chemist
  3. A. kindness B. climate C. village D. climbing
  4. A. consider B. century C. cigarette D. celebrate
  5. A. heat B. teach C. bread D. mean
  Question II: Choose the best option from A, B, C or D to complete the following sentences(15 pts)
  1. Peter used to __________ swimming every Friday when he was a student
  A. went B. goes C. going D. go
  2. He is not_______ get married.
  A. enough old to B. enough old for C. old enough to D. old enough for
  3. My friend __________ me that he was going to take a driving test
  A. spoke B. told C. said D. talk
  4. The teacher advised the children __________ and see the dentist regularly
  A. went B. going C. go D. to go
  5. You will miss the last bus to school __________ you leave now.
  A. unless B. until C. while D. till
  6. Peter : “ I enjoy listening to pop music,”
  Maria : “__________”
  A .I’m too B. I don’t C. Neither do I D. So am I
  7. I asked my friend __________ he wanted to go out with me.
  A. that B. which C. what D. if
  8. I’m learning English __________ I want to get a better job.
  A. or B. but C. therefore D. because
  9. I wish you __________to the theater last night , but you didn’t.
  A. would come B. had come C. was coming D. came
  10. Mike “ Would you like to have dinner with me ?”.
  Jane : “__________”
  A. Yes, I’d love to B. Yes , so do I C. I’m very happy D. Yes, it is
  11. After drinking a big bottle of __________, he got drunk.
  A. wine B. milk C. water D. orange juice
  12. Michael : “ It’s hot in here”.
  Tom : “__________ I open the window ?”
  A. Did B. Do C. Would D. Shall
  13. Mary never cooks, __________? A. did not she B. doesn’t she C. does she D. did she
  14. I don’t study hard enough for the examination. I wish I __________ harder.
  A. study B. studied C. have studied D. studies
  15. She looks forward __________ seeing her mother coming back soon.
  A. to B. on C. with D. at
  Question III: Each of the following sentences has one mistake. Identify the mistakes. (10 pts)
  1. My brother hasn’t played football for last year.
  A B C D
  2. Your new bicycle is more cheap than John’s .
  A B C D
  3. I am fond with jogging every morning .
  A B C D
  4. Do you mind to go out with her to buy some ice - creams?
  A B C D
  5. My brother said me to sit down at the table and do my homework .
  A B C D
  6. My father prefers watching films at home than going to the cinema .
  A B C D
  7. I’d like some informations about the flights to Lon Don tomorrow, please.
  A B C D
  8. I wish I can go with you to the seaside next weekend.
  A B C D
  9. The film was so bored that all audience had gone home before it ended .
  A B C D
  10. Jane asked me how did I go to school everyday.
  A
   
  Gửi ý kiến